Стара картинка лого

Измервателна апаратура

Цифрови електромери

Измерването на електрическата енергия за технически или търговски цели се осъществява основно с електромери. Съвременните цифрови електромери могат да измерват още различните мощности (активна, реактивна и пълна), като при трифазни вериги показват общата трифазна мощност, и мощностите на отделните фази. Също така след превключване могат да показват ефективните стойности на напрежението и тока (при трифазни - линейните и фазните), фактора на мощността, честотата на мрежата и др. Специфика на системите за дистанционно отчитане и контрол на електромерите е интегрирането им със SCADA или ERP системи. По този начин цялата събрана, обработена и архивирана информация се предоставя на потребителите във вид на различни графични и таблични справки.

Мрежови анализатори

Мрежовите анализатори се използват за измерване и визуализация на параметрите на електрическата енергия, както за монофазни, така и за трифазни вериги. Предимствата на мрежовите анализатори спрямо амперметрите и волтметрите са в оптимизирането на окабеляването и механичната работа при монтажа им в табла, както и възможността за дистанционно визуализиране, мониторинг и анализ на измерваните величини. 

Могат да бъдат отчетени напрежение, ток, мощност (W, VAr, VA ), фактор на мощността (cosФ), индивидуално и общо хармонично изкривяване. Продуктовата гама от серия MGF включва, както варианти за монтаж на фасада, така и за DIN релса.

Мрежовите анализатори от серия NA96 имат възможност да се допълват с модул комуникационни и алармени и сигнални модули, модули с Ethernet, RS485, M-BUS, Profibus интерфейс и LonWorks протокол.

Аналогови амперметри за постоянен ток 12

Амперметърът е уред за измерване на силата на електрически ток в ампери (А). Амперметрите за измерване на постоянен ток, построени на принципа на магнитоелектричната система, измерват само постоянен ток. Обикновено към апарата се включва шунт, подходящ за измервания обхват.

Аналогови амперметри за постоянен ток

Амперметърът е уред за измерване на силата на електрически ток в ампери (А). Амперметрите за измерване на постоянен ток, построени на принципа на магнитоелектричната система, измерват само постоянен ток. Обикновено към апарата се включва шунт, подходящ за измервания обхват .

Аналогови амперметри за променлив ток

Амперметрите за измерване на променлив ток измерват директен ток или чрез токов трансформатор. Измервателният уред се свързва към вторичната намотка на трансформатора, двете вериги са галванично развързани.

Аналогови и цифрови волтметри, честотомери и броячи на часове

Превключватели за фасада

Токов трансформатор за измервания в променливотокови вериги. Първичната му намотка се свързва последователно в измерваната верига. Измервателният уред се свързва към вторичната намотка на трансформатора, двете вериги са галванично развързани.

Характерното е, че измервателният токов трансформатор работи в режим на късо съединение. Поради силното противодействие на вторичната намотка основният магнитен поток е намален. Авариен режим за системата токов трансформатор – отваряне на вторичната верига и оставяне на трансформатора да работи на празен ход. Поради рязкото увеличаване на магнитния поток и увеличаване на напрежението на изводите на вторичната намотка съществува опасност от пробив в изолацията и повреждане на системата за измерване.

Открийте всички продукти от раздел Измервателни устройства и мрежови анализатори, подредени в 13 категории, тук.

Разгледайте тук:


Обратно в:

Измерване и ефективност на електроенергия
Измерване и ефективност на електроенергия

Последните години ползите от редуцирането на консумираната енергия на една инсталация или предприятие са много и включват понижаване на разходите за ...