Стара картинка лого

Измвервателни и следящи релета

В съвременните индустриални предприятия, използването на електрически мотори е наложено в почти всички производствени агрегати, като се следят от една или няколко системи за мониторинг и отдалечен контрол. Една електрическата система трябва да се следи и поддържа безпроблемна, като се цели ограничаване на последиците от нежелани аварии. В най-лошия случай аварите могат да доведат до пълен отказ или повреда. За да се предотвратят такива повреди, от съществено значение е да се използват релета за измерване и мониторинг.

Те постоянно следят електрическите и механичните стойности и в идеалния случай, при възникване на неизправност ще се намесят или ще изпратят определен сигнал до контролния блок, за да се предотвратят значителни повреди на системата.

Гамата от продукти на Schrack Technik в този сегмент се вписва перфектно с параметрите, които трябва да се следят. Нашите решения включват: 

  • Напреженови релетаза защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението за еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална и/или максимална стойност, за конкретен диапазон и асиметрия
  • Термисторни релета използват се за защита на двигатели чрез директно измерване на действителната температура в намотките, чрез термисторен сензор (един или няколко), вградени в намотките на двигателя или чрез термисторни сонди в специални статорни отвори
  • Следящи релета за ниво и сонди – следят и управляват нивата на течности във водосъдържатели,  чрез потопяеми сонди
  • Токови релета - следят променлив и постоянен ток в еднофазни мрежи, повишаване или намаляване на стойността на тока, фиксиран прозорец и настройка на закъснение при гранични стойности на отчитане
  • Релета за следене на фазов редследят фазовата последователност, отчита т отпадане на фаза и асиметрия
  • Модулни и мултифункционални времерелетаза изпълнение на сложни логики на управление, със закъснение при включване или изключване, симетрично или асиметрично превключване, закъснение при отпадане на контролен сигнал

Измервателни и следящи релета – серия UR5 и ZR5

Измервателни и следящи релета – серия UR6 и ZR6