Стара картинка лого

Системи за автоматизация KNX и DALI

Цифров адресируем интерфейс за осветление DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Въведен е през 2004 за да отмени съществуващия интерфейс 1...10 V. Унифицираната и стандартизирана технология DALI е система за електронен контрол на пусково-регулиращата апаратура (баласт или ECG) в осветителната техника. 

Международният стандарт IEC 62386 описва в обхвата си комуникационния DALI интерфейс. При DALI интерфейса всяко осветително тяло притежава собствен адрес, на който получава задание за определена задача и съответно по интерфейсната линия връща обратно информация за състоянието си.

В една DALI линия, могат да бъдат свързани до 64 индивидуални DALI електронни захранвания (ECG), чрез свързващите контролни устройства/gateway. Електронните захранвания (ECG) получават адрес генериран автоматично, докато DALI системата се въвежда в експлоатация, като получава кратък адрес от 0...63, базиран на първоначалния адрес. 

Индивидуалните електронни захранвания(ECG) се адресират или на база на кратките адреси (индивидуално управление) или на груповите адреси DALI. Груповото адресиране в DALI гарантира, че превключването и димирането се изпълняват от различните осветителни тела в системата едновременно (т.е. без закъснение). Индивидуалните осветители могат да се обединят в един DALI захранващ модул(ECG), в допълнение към адресирането с кратки и групови адреси за по-лесно и по-удобно въвеждане на конкретния сценарий за управление. Тъй като всяко осветително тяло притежава индивидуален адрес, то може да излъчва светлинен поток независимо от другите тела в осветителната система, както и да дава информация за състоянието си (ниво на светлинен поток, дефект), която може да бъде визуализирана.

В допълнение към електронните баласти (ECGs), интерфейсът DALI поддържа и подбрани сензори, като един датчик би могъл да управлява определена група от осветителни тела с DALI електронни захранвания (ECG).

Управление тип 1-10 V

Една от най-често срещаните форми на LED димиране е управлението тип 1-10 V. Сходно e с директния подход на фазово регулиране, с изключение на това, че драйверът използва 1-10 V аналогов сигнал, който идва от мултиканален димер или контролер с аналогов изход, за да зададе необходимия интензитет на светлината. За осъществяването му е необходима двупроводна управляваща линия и чрез управляващ блок, или електронен потенциометър се подава постоянно напрежение между 0 (или +1 V) и +10 V. 

Сред предимствата на този метод е липсата на променливи съставки в тока, които могат да повлияят на работата на други устройства, свързани към електрическата мрежа. Основните недостатъци са нелинейното (макар и слабо) регулиране и леките промени в цвета на светлината. 

Разлики между управление 1-10 V и DALI протокол

DALI позволява всеки осветител да работи независимо от другите в системата с възможност за индивидуално адресиране. Всички устройства, свързани към интерфейса 1 - 10 V, могат да бъдат управлявани само съвместно. Това предполага едновременна работа на устройствата. 

Също така, при системата 1 - 10 V отсъства обратната връзка, чрез която да се получава информация за състоянието на осветителите. При DALI в управляващия модул (контролера) се получава информация за състоянието на всеки от баластите (ECGs), респективно на източниците, свързани към тях – ниво на светлинен поток, дефект, работно положение.
 

  • Много често DALI протокола може да бъде подсистема на система за централна автоматизация на сградата (BMS, KNX). Интерфейсът DALI отговаря за управлението на осветлението, а централната система за автоматизация комуникира с други изпълнителни механизми, работещи по различни протоколи
  • KNX / DALI Gateway осигурява комуникацията между DALI и KNX протокола. По този начин осветлението може да се комбинира с управление на щори и актуатори за слънцезащита, да се използва в различни сценарии за постигане на енергийна ефективност и повишаване на комфорта

Протокол KNX в сградната автоматизация

KNX е стандарт за комуникация в сградната автоматизация, който е възприет от повечето големи производители в областта на крайното електроразпределение и автоматизацията.

Голямо предимство на KNX е неговата децентрализираност. Вместо един контролер, функциите се изпълняват от отделните актуатори. Сензорите, като превключватели и датчици за присъствие, изпращат командни за управление директно към съответните устройства - осветлението, щорите, отоплението и вентилационните системи. Така системата остава оперативна, ако един даден изпълнителен механизъм по дадена причина откаже да  функционира.

Открийте всички продукти от раздел KNX - Smart Home, подредени в 4 категории, тук.

Разгледайте тук:

Предимства на естествената светлина

Естествената светлина може да осигури цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните задачи и съответно да намали консумацията на енергия. Прозорците са твърдо предпочитани за осигуряване на естествена осветеност на работни места, както и за осигуряване на зрителен контакт с външния свят.

Промените в осветеността в зависимост от времето могат да се компенсират с различни решения с комбиниране на естествена и изкуствена светлина, в зависимост от нуждите и дейностите, извършвани в помещенията. 

Следене на слънчевата светлина

При използване на контрол следене на слънчевата светлина, щорите не са напълно затворени, а проследяват текущата позиция на слънцето, така че слънчевата светлина не може да навлезе директно в стаята. Разстоянието между ламелите на щората позволява навлизането на светлина в стаята, осигурявайки максимална осветеност без отблясъци, като в същото време се намаляват и разходите за енергия за охлаждане на помещението. Функцията за следене на слънчевата светлина непрекъснато регулира щорите така, че да са разположени вертикално на слънчевите лъчи. Това подобрява използването на дневната светлина.

1) Пълно отражение от директна светлина
2) Количество пропусната дневна светлина
3) Максимална дълбочина на навлизане на слънчевата светлина в стаята

  • Подреждането на работните места в близост до прозорците осигуряват приятен работен климат. Под внимание трябва да се вземат променящата  се през различните часови зони слънчева светлина и свързаната с това динамика на осветеността в помещението

Обратно в:

Системи за ефективност и контрол на осветлението
Системи за ефективност и контрол на осветлението

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. Намаляването ...

Осветители за индустриални и офис приложения
Осветители за индустриални и офис приложения

Най-важното условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът ...