Стара картинка лого
  • Димери

    Димери за LED осветление от Schrack Technik

Димери за LED осветление

Непосредственото свързване на електрически лампи към електрическата мрежа поражда протичане на синусоидален ток, а силата на излъчената светлина е правопропорционална на големина му.
Чрез принципа на фазовото регулиране, димерът включва лампата към мрежовото напрежение не в началото на всеки негов полупериод, а по-късно и я изключва в края му, т.е. през нея не протича ток непрекъснато, а само през определени интервали от време.
Когато принципът на фазовото регулиране не е приложим към определени нисковолтови халогенни лампи с т. нар. електронен трансформатор, се използва принципът на обратното регулиране, при което токът през лампата задължително започва от началото на всеки полупериод, а прекратяването му става в края на полупериода. Димерите за халогенни лампи с електронен трансформатор се отбелязват със съкращението ELV
Кой принцип трябва да се използва, зависи от електронните компоненти, които съставят източника на светлина!

 

 

Visio 50 димери за LED осветление

 

 

Visio 45 димери за LED осветление

 

 

Димери за вграждане в конзолна кутия

 

 

Димер за монтаж на DIN-релса

 

 

Разгледайте още:

Стилен дом
Стилен дом

Ключовете и контакти от серии Visio, датчици за движение и присъствие, smart управления с WI-FI връзка, димни датчици