Стара картинка лого

Кодекс за поведение

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ от Schrack Group

Този Кодекс за поведение представлява изчерпателна и задължителна насока за всички лица, наети от Schrack Group под формата на трудово правоотношение. По-нататък адресатите на този документ ще бъдат наричани "служители", независимо от техния пол, включително членовете на ръководството.


Всички съответни изменени стандарти, както и насоки и политики, като Политиката за защита на данните, трудовите разпоредби, специалните трудови разпоредби или клаузите в трудовите договори, остават незасегнати от този Кодекс за поведение и трябва да се спазват, както е приложимо, от служителите.


Кодексът за поведение е определен от изпълнителния съвет на Schrack Technik GmbH, трябва да бъде предоставен, на вниманието, на всички служители със заповедта за задължително спазване на неговите условия и трябва да бъде достъпен за всички служители.


Този документ се проверява веднъж годишно или когато е необходимо, за да се гарантира, че е пълен и актуален.
Промените на този документ са отговорност на ръководството.


Изпълнителният съвет на Schrack Technik GmbH

Почтеност, достоверност, прозрачност
Компанията основава своите бизнес решения и дейности на общоприложимите етични норми, като честност, почтеност, надеждност и зачитане на човешкото достойнство. Насърчава прозрачността, отговорното управление и контрол в компанията, по подходящ начин.


Обхват на приложение
Кодексът за поведение представлява задължителни правила, които трябва да се спазват от всеки служител на компанията. По-специално, членовете на ръководството и всички мениджъри са отговорни за активното прилагане на този Кодекс за поведение. Те трябва да изпълняват функцията на модел за подражание във всяко отношение. Кодексът е основата и ръководството за справяне с етичните и правни предизвикателства в ежедневната работа. Всеки служител може да се свърже със своя ръководител с въпроси и коментари в този контекст.


Верига на доставки
Компанията изисква от своите доставчици да спазват настоящия Кодекса за поведение, подкрепя ги по най-добрия начин и ги насърчава да правят същото във веригите си за доставки.


Спазване на закона
Компанията спазва законите и разпоредбите на страните, в които развива своята дейност.

Конкуренция и антитръстови закони
Компанията спазва правилата за честна и открита конкуренция и не сключва никакви споразумения, които влияят на конкуренцията по неправомерен начин.


Търгове
Ако договорът бъде възложен въз основа на официална покана за търг, компанията няма да обсъжда или да координира оферти с други оференти. Това важи както за публични, така и за ограничени търгове и независимо дали става въпрос за обществени или частни поръчки.


Корупция
Компанията изрично се противопоставя на всяка форма на корупция в Австрия или в чужбина и избягва дори появата на желание за влияние върху бизнес решения чрез нелоялни бизнес практики. Никой служител не може да използва бизнес връзките на компанията за своя собствена полза или в ущърб на компанията. По-специално, това означава, че никой служител не предоставя или приема неоторизирани частни облаги (напр. пари, материални активи, услуги) в бизнес сделки, които е вероятно да повлияят на обосновано решение. Всеки служител на фирмата е длъжен да потърси съвет или помощ при съмнения или притеснения относно правната ситуация, относно наличието на корупция или престъпност на „белите яки“. Съвет или помощ се предлагат от ръководителя или изпълнителния директор.


Предоставяне и приемане на облаги, покани, подаръци
Покани, като например за бизнес обяд или събития, които са в съответствие с признатите бизнес практики и са подходящи, могат да бъдат отправени или приети, ако не служат за неправомерно фаворизиране. Същото важи и за приемането или даването на подаръци в разумна степен. Ако има някакво съмнение относно наличието на обективна причина или обичайния характер на обезщетението, служителят трябва първо да попита прекия си ръководител или изпълнителния директор.


Държавни служители, политически партии и носители на мандати
Облаги от всякакъв вид за държавни служители и други длъжностни лица, както и на служители на държавни институции, дори непряко чрез трети страни, са забранени, независимо от тяхната стойност.
При дарения на партии и политически организации, както и на мандатоносители и кандидати за политически длъжности се спазват съответните приложими закони.


Консултанти и агенти
Назначаването на консултанти, агенти и други договорни посредници не трябва да се използва за заобикаляне на забраната за подкуп.


Пране на пари
Компанията не толерира „прането на пари“. От всички служители се изисква да спазват стриктно законите срещу „прането на пари.“ Също така, те трябва незабавно да докладват на своя ръководител за всички подозрителни форми на плащане или други транзакции, които показват „пране на пари“.


Данъчно право / митническо право / външнотърговско право
Компанията изготвя данъчни декларации и ги декларира достоверно. Всички стоки, които подлежат на обмитяване, са надлежно декларирани от фирмата. Фирмата стриктно спазва законовите изисквания за експортни разпоредби и мита в предметните области на външнотърговското и митническото законодателство и гарантира тяхното правилно изпълнение.


Компанията очаква своите доставчици да предоставят данни за експортен контрол и външна търговия по квалифициран и навременен начин и да прилагат достатъчни стандарти за сигурност във веригата за доставки като част от глобалните програми за митническа сигурност.

Лоялност на служителите
Компанията очаква добросъвестност и коректност от своите служители. Служителите на компанията са длъжни да докладват, незабавно на своите ръководители, за всеки личен интерес, който може да съществува във връзка с тяхната работа.


Странични дейности и дялово участие
На служителите, на компанията в Schrack Group е забранено да управляват или да работят за компания, която се конкурира с компаниите от Schrack Group.

Социална отговорност
Социалната отговорност е незаменим компонент на базираното към ценности корпоративно управление и ключов фактор за устойчив корпоративен успех.

Човешки права
Компанията зачита и подкрепя международно признатите права на човека. В този контекст ние също сме в постоянен диалог с нашите доставчици, за да избегнем нашите продукти да съдържат суровини от конфликтни региони.


Детски труд
Ние спазваме всички забрани за детски труд и принудителен труд под каквато и да е форма.


Забрана на дискриминацията
Не се толерира дискриминация срещу служители и трети страни. Компанията категорично се противопоставя на всяка форма на неприемливо отношение към служителите, по-специално сексуален или вербален тормоз.


Равни възможности
Компанията насърчава равните възможности за своите служители.


Права на служителите
Свободата на събиране и сдружаване на служителите се признава до степента, допустима от закона, съгласно националните разпоредби. Компанията спазва приложимите национални закони и трудови стандарти по отношение на подходящо възнаграждение и максимално работно време. Разбира се, това включва и спазването на всички разпоредби на закона, регламентиращи обща минимална работна заплата. Като цяло, компанията осигурява справедливи условия на труд.


Безопасност и опазване на здравето при работа
Здравето и безопасността на работното място се гарантират в рамките на националните разпоредби.


Опазване на околната среда и климата
Устойчивото опазване на околната среда и климата, както и ефективното използване на ресурсите са важни корпоративни цели за нас. Както при разработването на нови продукти и услуги, така и при експлоатацията на производствените мощности, ние гарантираме, че произтичащото въздействие върху околната среда и климата е възможно най-ниско и че нашите продукти имат положителен принос за опазването на околната среда и климата, когато са използвани от нашите клиенти. Всеки служител носи отговорност да се отнася грижливо към природните ресурси и да допринася за опазването на околната среда и климата чрез индивидуалното си поведение.

Защита на потребителите
От гледна точка на интересите на потребителите, компанията спазва разпоредбите за защита на потребителите.


Социална ангажираност
Компанията допринася за социалното и икономическо развитие на страната и региона, в която оперира.

Комуникация
Дружеството запознава своите служители със съдържанието, регламентирано в този Кодекс за поведение и разяснява произтичащите от това задължения. Компанията комуникира принципите на Етичния кодекс на своите бизнес партньори.


Насоки, политики и процеси
Изискванията за поведение, посочени в този Кодекс за поведение, са задължителни за служителите на компанията и следователно трябва да се спазват.

Компанията предприема всички необходими стъпки за прилагане на основните ценности и изисквания, съдържащи се в този Кодекс за поведение, чрез подходящи организационни мерки и адекватни насоки, политики и процеси във всички бизнес области.


Редовни проверки
Компанията има право редовно да следи за спазването на Кодекса.


Докладване и последици от нарушенията
Всеки служител на компанията е длъжен незабавно да докладва за всяко нарушение на законите, вътрешните разпоредби и този Кодекс за поведение, които той или тя спазва, на ръководителя или на изпълнителния директор. Докладите за нарушение на този Кодекс ще бъдат третирани при най-строга конфиденциалност и няма да имат отрицателни последици върху докладващия служител, освен ако умишлено не е направено невярно твърдение.

Нарушенията на Кодекса за поведение и законовите разпоредби могат, в зависимост от тежестта, да доведат до последици съгласно трудовото право и законодателството за отговорността и могат също да доведат до санкции съгласно наказателното право.