Стара картинка лого

Общи условия за използване на приложенията

Общи условия за използване

 

1.1. Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, A-1230 Виена, Австрия (наричан по-нататък "Schrack") предоставя различни приложение и инструменти (наричани по-нататък „Приложения").

1.2. Винаги, когато в тези Условия за използване се стане въпрос за „ние “, „нас“ или „нашето“, това се отнася до Schrack.

1.3. Използването на предлаганите от нас Приложения е разрешено изцяло въз основа на тези условия.

1.4. Приложенията могат да се използват само за бизнес или образователни цели (в училище, за обучение, професионално обучение и т.н.) и само от лица, навършили 14 -годишна възраст. С регистрацията си потвърждавате, че използването е за посочените цели и че сте навършили 14 -годишна възраст.

1.5. Настоящите Условия за използване уреждат отношенията между Вас като потребител и Schrack като разработчик и / или оператор на Приложенията. Условията за използване са договор между вас и Schrack. Ако не сте съгласни с тези Условия за използване, нямате право да използвате нашите Приложения. Използвайки нашите Приложения, Вие приемате изцяло всички разпоредби на настоящите Условия за.

1.6. Разпоредбите във формуляри на договори и в други Ваши търговски условия са невалидни в своята цялост по отношение на използването на Приложенията независимо дали, кога и под каква форма са представени на нашето внимание. Отклоняването на споразуменията спрямо отделните разпоредби на настоящите Условия за използване е в сила само за отделния случай и изисква предварително валидно предварително писмено потвърждение от нас. Мълчанието от наша страна по никакъв начин не се счита за съгласие. 

 

2.1. Трябва да се регистрирате, за да използвате приложенията. Регистрацията е еднократен процес и дава достъп до всички приложения. Ние обаче си запазваме правото да въведем отделна регистрация, евентуално при отделни условия, за отделни Приложения в бъдеще, да променим вида на регистрацията и да изискваме различна или допълнителна информация.

2.2. Вие носите отговорност да гарантирате, че данните за регистрация, които предоставяте, са точни и пълни и че запазвате данните за достъп поверителни и сигурни. Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват в рамките на Вашия акаунт, включително дейностите на трети страни, на които сте предоставили информацията за акаунта Ви, или които са получили достъп до нея в резултат на Вашето невнимание.

 

3.1. За да можете да използвате нашите Приложения, трябва да се спазват минимални технически изисквания. Тези условия ще се променят от време на време. Достъпът до нашите Онлайн Приложения в момента е възможен само с активна и достатъчно бърза интернет връзка. Разходите за тази интернет връзка се таксуват от Вашия външен доставчик, ние нямаме влияние върху това. Моля, обърнете внимание, че зареждането на съдържание може да доведе до трафик на значителен обем данни. Уверете се, че сте предприели подходящи мерки за ограничаване на разходите, направени в това отношение, както у дома, така и преди всичко в чужбина.

3.2. Поради естеството на интернет не можем да гарантираме непрекъснатата и непрекъсната наличност и достъпност на Приложенията. Можем да ограничим наличността на Приложенията или определени техни функции, ако е целесъобразно да го направим с оглед на ограниченията на капацитета, сигурността или целостта на нашите сървъри или да извършим поддръжка, за да осигурим правилното или подобрено функциониране на прилоеженията. Запазваме си правото да подобряваме, развиваме и променяме Приложенията и въвеждаме нови услуги с времето.

 

4.1. Самите приложения и тяхната структура са защитени с авторски права, защита на база данни и допълнителни авторски права. Ние си запазваме всички права върху тях.

4.2. Ние си запазваме всички права, по -специално, но не само авторски права и права на използване, върху съдържанието, което създаваме, по -специално върху текстове, лога, графики, снимки и оформления.

4.3. Създаденото от нас съдържание може да се използва само за приложенията, предназначени в съответния инструмент. Всяка друга употреба - освен ако не е уговорено друго с нас в писмена форма - не е разрешена.  

 

5.1. Имаме право да внедрим нови елементи като компонент и/или като допълнение към Приложенията по всяко време по наша преценка и без определено време за изпълнение, както и да променим коренно вида на използваемостта. Може също да премахнем функции или да деактивираме приложенията изцяло и да прекратим нашата услуга.

Можем да спрем достъпа до Вашия акаунт без предизвестие, ако имаме основания да подозираме, че Вие ​​или някоя трета страна, използваща информацията за Вашия акаунт, нарушава настоящите Условия за използване или приложимото законодателство, свързано с използването на Приложенията, или ако технически обстоятелствата или проблемите със сигурността го правят подходящо. Ще Ви уведомим, ако имаме основателни причини да подозираме нарушение на настоящите Условия за използване или приложимото законодателство и ще Ви предоставим възможност да оправдаете и изясните такова нарушение. Ако подозрението не може да бъде премахнато, имаме право да закрием безвъзвратно Вашият акаунт, ако сметнем това за подходящо с оглед на сериозността на нарушението. След това губите достъп до всички Приложения.

Поради промени в нашите Приложения и приложими закони или поради други оперативни причини, може да има нужда от промяна на настоящите Условия за използване. При актуализиране условията, Вие сте свободни да ги приемете или да спрете да използвате нашите Приложения. В случай, че продължите да използвате Приложенията, след влизането в сила на актуализацията на условията за използване, то това ще се счита за съгласие от Ваша страна. 

 

8.1. Докато Ви предоставяме Приложенията безплатно, ние изключваме всякаква гаранция за тях.

8.2. Приложенията служат като помощно средство при предварителния подбор на наши продукти и компоненти в подкрепа на планирането на проекти от всякакъв вид.

8.3. Изрично е посочено, че потребителите трябва да проверят и, ако е приложимо, да коригират сами конфигурацията, предложена от Приложението по отношение на техните собствени изисквания. Ние не поемаме никаква отговорност за точността и пълнота на предложените конфигурации.

8.4. В случай на телесна повреда, ние носим отговорност в съответствие със законовите разпоредби. В противен случай нашата отговорност е ограничена до умисъл и груба небрежност; не носим отговорност за щети, причинени само от лека небрежност. Ние ще носим отговорност само за косвени щети и загуба на печалба в случай на умисъл.

8.5. Ние не носим отговорност за незаконна намеса от трети страни (като вируси, хакери), освен ако не сме нарушили задълженията си за надлежна проверка.

8.6. Ние не гарантираме непрекъснатата и/или постоянната наличност на Приложенията.

8.7. Ние не поемаме отговорност за щети, свързани с проблеми с предаването, сривове на комуникационната линия, проблеми или технически неизправности в мобилния интернет, телефонни мрежи или линии, онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер и за повреди на имейл услугата, освен ако те не са причинени поне от груба небрежност от наша страна.

 

Вие се съгласявате да обезщетите и държите нас, нашите дъщерни дружества, филиали, служители, рекламодатели и партньори защитени от и срещу всякакви и всички искове, включително искове на трети страни, като, без ограничение, преки и косвени щети и разходи (включително разумни и подходящи предупреждения, събиране и адвокатски хонорари), произтичащи от всяко нарушение от вас на настоящите Условия за използване или на други приложими разпоредби, като приложимите закони. Това важи и по отношение на искове на трети страни.

Ние можем да изпращаме цялата кореспонденция на имейл адреса, последно предоставен от вас по време на регистрацията или в хода на актуализиране на информацията за Вашия акаунт. Декларациите, свързани с договора, от Ваша страна трябва да бъдат изпратени на имейл адреса, посочен в данните за контакт на нашата компания или съответното дъщерно дружество.

 

11.1. В процеса на използване на Приложенията, ние събираме определени данни, отчасти автоматично, които са необходими за използването на Приложенията. Те включват:

  • Основни данни (например пощенски код, състояние, пол, възраст, имейл адрес);
  • Технически данни (напр. Хардуер, интернет доставчик, използван браузър);
  • Данни, специфични за потребителя (например оценка на използването на отделни функции и инструменти, дневник на активността).

11.2. Ние обработваме тези данни, за да:

  • Да ви предоставим Приложенията и свързаните с тях функции;
  • Подобряване и разширяване на функциите и характеристиките на Приложенията;
  • Предотвратяване и / или премахване на злоупотреби и неизправности; и
  • Ви информираме за Приложенията и нашите продукти / услуги.

 

11.3. Допълнителна информация за данните, обработвани при използване на Приложенията, съответното правното основание могат да бъдат намерени в нашата < Декларация за защита на данните съгласно GDPR>.

 

 

12.1. Настоящите Условия за използване и бизнес отношенията между Вас и нас, всички въпроси относно валидното формиране на договорни отношения и включително всички спорове, се уреждат от законите на Република Австрия, с изключение на международното частно право и конфликта на закони правила. Ако сте потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (Konsumentenschutzgesetz, KSchG, Държавен вестник № 140/1979) и използвате тези Приложения за чисто лични цели, този избор на закон не води до лишаване от защита предоставени Ви от онези разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани по споразумение съгласно законодателството на държавата, в която имате обичайно местопребиваване (принцип на благоприятство).

12.2. Ако сте предприемач, изключително място на юрисдикция е съдът, отговарящ за търговските дела в седалището ни. Ако сте потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилага законното място на юрисдикция.

12.3. Ако някоя разпоредба в настоящите Условия за използване е или стане невалидна, валидността на другите разпоредби няма да бъде засегната.

12.4. За потребители: Ако живеете в ЕС, можете да получите достъп до платформата на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове (ODR) тук: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ние обаче не участваме в разрешаването на онлайн спорове.