Стара картинка лого

Общи условия на доставка

Цената на доставката по куриер, се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

При закупуване на стоки от Сайта www.schrack.bg, на стойност над 500 лв. без ДДС, доставката е безплатна за Клиента, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката, с изключение на изрично предвидени случаи в настоящите Общи условия за доставка.

* Всички обявени цени са в лева, без ДДС.

* Шрак Техник ЕООД си запазва правото за промени.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1.1    Тези Общи условия уреждат всички бизнес отношения между Schrack Technik GmbH (Наричан по-нататък SCHRACK) и Клиента. Всички други разпоредби се прилагат само след съответното писмено споразумение между SCHRACK и Клиента и подписано надлежно от упълномощени представители.


1.2     Всички Общи условия за покупка от Клиента, различни от тези Общи условия не са част от договора, освен ако SCHRACK изрично е приел писмено потвърждение, подписано от надлежно упълномощен представител.

2.1     Обхватът на продукти и услуги предлагани от SCHRACK, се предоставя изключително за търговци по смисъла на § 1 UGB (Austrian Business Code); с настоящето, гореспоменатото се признава от страна на Клиента.


2.2     В случай, че след сключването на договора, SCHRACK научи, че Клиентът не е търговец по смисъла на § 1 UGB SCHRACK има право да анулира договора в рамките на разумен период от време. Освен това Клиентът е длъжен да овъзмезди SCHRACK за всички вреди, претърпени в резултат на тези обстоятелства.


2.3     Офертите, направени от SCHRACK чрез интернет, са предмет на потвърждаване във всяко едно отношение и представляват необвързващи оферти, предлагани на Клиента по отношение на показаните от SCHRACK продукти. Всички илюстрации, показани в интернет представляват примери на съответния раздел и са необвързващи.


2.4     Поръчването на продукти, направено от Клиент в онлайн магазина чрез интернет се счита за обвързващо и основание за сключване на договор за покупко-продажба.


2.5     Получаването на клиентско запитване се потвърждава веднага с изпращане чрез автоматизирано електронно съобщение, което определя вида на продукта, цената, условията на доставка и начина на плащане, което съобщение не се тълкува като приемане на поръчката.


2.6     Като следваща стъпка, запитването на Клиента се разглежда от SCHRACK и чрез съобщение по електронната поща се приема (Приемане на поръчката). Договора за продажба се счита за сключен само след приемането на поръчката.


2.7     Българският език е официалният език на договора, език на поръчката и работния език.

3.1     Наличните продукти се доставят веднага. SCHRACK има право да прави и фактурира частични или пълни доставки, освен ако не е договорено, поръчката да е с една-единствена доставка. Ако някой продукт е временно неналичен, Клиентът се уведомява по електронна поща за очакваната дата на доставка, при условие, че Клиентът е посочил актуален адрес на доставка.


3.2     Посочената дата на доставка е необвързваща. Ако е невъзможно спазването на договорения срок за доставка поради форс мажорни причини или други обстоятелства независещи от SCHRACK, крайният срок на доставка се удължава в рамките на разумен гратисен период, считан от датата на преодоляването на съответните обстоятелства. При всяко такова събитие SCHRACK веднага уведомява Клиента. Ако съответните обстоятелства продължават да са непреодолими след повече от един месец след изтичане на договорения краен срок за доставка и/или ако доставката става окончателно невъзможна, всяка от страните има право да анулира договора. Всякакви по-нататъшни претенции от неспазването на договорения срок за доставка, които не са в резултат на неизправност от страна на SCHRACK, се изключват.


3.3     SCHRACK не носи отговорност за забавяне на доставка, причинено от неговите доставчици. Всяко нарушение от страна на SCHRACK доставчиците (превозвачите също не са представители на доставчика и транспорта трябва да бъде считан за Клиентски риск) може бъде претендирано към SCHRACK единствено въз основа на § 1315 ABGB (Гражданския процесуален кодекс на Австрия).


3.4     В случай на забавяне на доставката по вина на SCHRACK, Клиентът има право да предостави в писмена форма разумен гратисен период не по-малък от 10 работни дни. Ако гратисният период изтече без доставка на стоката, Клиентът има право да анулира договора. Ако Клиентът предостави доказателство за претърпени вреди, причинени от забавянето след изтичане на гратисния период, той има право на обезщетение под формата на еднократна компенсация, равняваща се на 0.2% от стойността на забавените продукти, за всяка пълна седмица от времето на забавяне, но не повече от 1% от стойността им, или иначе казано, това се приема за лека небрежност от страна на SCHRACK, компенсирана с еднократна парична сума.
Всякакви претенции на Клиента за забавяне на доставка или анулиране на договора извън рамките на посочената еднократна сума на компенсация, се изключват в рамките позволени от закона, следователно до границата на крайната груба небрежност."


3.5     Транспортните опаковки и всеки друг вид на опаковане, по смисъла на Verpackungsverordung (Наредба за опаковане от 1996 г. -австрийски държавен вестник № 648/1996) не могат да бъдат върнати на SCHRACK. Клиентът се разпорежда с опаковъчните материали за своя сметка, като по всяко време при поискване от SCHRACK да може да докаже, че надлежно участва в събирането и рециклирането им съгласно програмата на Verpackungsverordnung 1996 година.

4.1     Видът и маршрута на доставка се определя от SCHRACK.


4.2     Мястото на изпълнение е мястото на изпращане на поръчаните продукти, т.е. местонахождението на склада, избрано от SCHRACK.


4.3     Независимо от вида на доставката, избрана от SCHRACK, рисковете по транспортирането преминават към Клиента, в момента на изпращане на продуктите от склад на SCHRACK.


4.4     SCHRACK организира транспортна застраховка само при изрично искане от страна на Клиента, за която направените разходи подлежат на възстановяване. Ако по желание на Клиента или по причини, дължащи се на него, доставката е направена след готовността за изпращане на продуктите от склад SCHRACK, рисковете преминават към Клиента, след като той е уведомен в писмен вид за готовността за изпращането, дори продуктите да са все още на склад.


4.5     Разходите за доставка се посочват отделно и не са включени в цената на продуктите. За разходи за опаковки SCHRACK начислява пропорционална сума.


4.6     Условията за ценообразуване на доставки на кабелни включват опаковане с барабани от Kabeltrommel GmbH & Co KG (KTG): Условията са в сила при използването на кабелни барабани на Kabeltrommel GmbH & Co KG. Ако не се използват KTG барабани, се начисляват депозит и такси за преопаковане върху собствени барабани. (www.schrack.at)

5.1     Всички цени са нетни цени в Лева без ДДС.
Приложимите цени са цените, валидни към момента на приемане на поръчката от SCHRACK.


5.2     Предвид, че данните на уебсайта на SCHRACK непрекъснато се актуализират, посочените цени и качество на продуктите, може да варира. Технически и печатни грешки са възможни.


5.3     За нов Клиент, плащането на продуктите се извършва авансово срещу проформа фактура, чрез незабавен банков трансфер, PayPal или срещу пари в брой при доставка.


5.4     Клиент с договорни отношения е длъжен да заплати сумата от фактурата в рамките на договорените условия на получаване на стоката.


5.5     Ако Клиентът не изпълни своите задължения за плащане, SCHRACK си запазва правото да таксува Клиента за допълнително напомняне и обработка, адвокатски хонорари в съответствие с приложимите тарифи и такси за събиране на вземания, произтичащи от такова неплащане, или да анулира договора. За напомняне и обработка изискуемата сума е в размер на 50 лева нето.


5.6     Ако Клиентът забави плащане, SCHRACK има право да изиска лихва за забава в размер, определен от закона. Посоченото, не засяга правото на SCHRACK да предяви иск за таксите за напомняне и допълнителни такси за щети съгласно т.5.5.


5.7     Клиентът има право на прихващане само по отношение на насрещни искове срещу SCHRACK, по неоспорими решения за обжалване.

6.1     До окончателното плащане на продуктите, те остават собственост на SCHRACK (запазване на собственост). В случай на неизпълнение на плащането от страна на Клиента, SCHRACK има право да си върне продуктите. Това не представлява анулиране на договора, освен ако изрично не е посочено друго.


6.2     Запазването на собствеността обхваща и продукти, произведени от Клиента чрез преработка, внедряване или комбинация. Ако продуктите, подлежащи на задържане се обработват в нов такъв, заедно с продуктите, не собственост на Клиента, SCHRACK ще придобие съсобственост в тези нови продукти, пропорционална на стойността на продуктите, подлежащи на запазване на собствеността.


6.3     В случай че продукти, подлежащи на запазване на собствеността са иззети от трета страна, Клиентът незабавно информира SCHRACK в писмена форма. Клиентът възстановява на SCHRACK всички разходи, направени от SCHRACK във връзка с предотвратяването на такова изземване от трети лица; горепосоченото се счита и за включване на неюридически действия. За времето, в което запазването на собственост продължава да се прилага, Клиентът е длъжен да поддържа продуктите в добро състояние и да полага за тях дължимата грижа на съвестен търговец. С цел запазване на стойността на продуктите, обект на запазване на собствеността, Клиентът се задължава да се въздържа от използването им и да отстрани всички щети незабавно за своя сметка, дори ако такава вреда е била причинена не по вина Клиента, случайно или от форс мажор.


6.4     В случай на препродажба на продуктите от страна на Клиента, за които SCHRACK запазва собствеността, вземанията от Клиента на покупната цена от такава препродажба, се смятат за прехвърлени към SCHRACK. Клиентът се задължава да направи съответните вписвания в книги и да информира третата страна за възлагане чрез добавяне на съответното известие по фактура. Независимо от настоящото задание, Клиентът има правото да събира съответните вземания от името и за сметка на SCHRACK въз основа на пълномощно за събиране на парични средства, произтичащо от настоящото. В случай на неизпълнение на плащането от страна на Клиента, той е длъжен да предаде всички документи, необходими за събиране на възложените вземания, като пълномощното за събиране на средствата, дадено на Клиента се счита за анулирано.


6.5     Ако Клиентът не изпълни задълженията си за плащане, SCHRACK има право да упражни незабавно правото си по запазването на собственост.
В такъв случай SCHRACK има право да вземе от настоящия собственик на продуктите, подлежащи на запазване на собственост, без предварително известие или уведомление от страна на Клиента. Въз основа на тези обстоятелства Клиентът се отказва от правото си да предяви иск за вреди срещу SCHRACK. "


6.6     Клиентът има право на задържане, на основание § 369 UGB само до размера на неоспоримия и потвърден насрещен иск при условие, че е възникнал от едни и същи договорни отношения.

7.1     Всяко връщане на продукти (връщане или замяна) се изключва, освен ако не е изрично упоменато друго в договора. В случай на договорено връщане на стока, Клиентът е длъжен да заплати всички разходи за доставка, всички такси за обработка от SCHRACK, както и разходите за транспорта при връщане.

8.1     Клиентът се задължава при получаването на продуктите да инспектира за видими дефекти. В случай на открити дефекти, Клиентът уведомява SCHRACK в писмена форма, включително спецификация на съответните дефекти, но в никакъв случай не по-късно в срок от 7 (седем) дни от датата на получаване. Ако Клиентът открие скрити дефекти на продукти на по-късен етап, той уведомява SCHRACK в писмена форма веднага след откриването. Ако Клиентът не може незабавно да извърши проверка и/или да уведоми за дефекти на продуктите, те се считат за одобрени.


8.2     Всяка повреда на продукти, причинена от неправилната работа от страна на Клиента или противоречи на договорните разпоредби не представлява дефект. Независимо дали някоя работа се счита за неправилна или противоречи на договорните разпоредби, тя зависи от спецификациите, предоставени от производителя на продуктите. Посоченото по-горе, се прилага и в случаите на намеса, ремонт или опит за ремонт от страна на Клиента или всяко неоторизирано трето лице.


8.3     Гаранционният срок е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от датата на фактурата на продуктите.


8.4     Ако продукти са заменени чрез доставка, Клиентът се задължава да върне дефектиралите на SCHRACK за своя сметка в рамките на 30 дни.


8.5     Ако Клиентът приеме гаранция към негов потребител, предявяването на иск към SCHRACK, съгласно § 933b ABGB след изтичане на гаранционния срок на продуктите, въз основа на доставката от SCHRACK до Клиента, е изключено.

9.1     Ако не е договорено друго, всякакви правни основания за допълнителни претенции на Клиента се изключват. SCHRACK не носи отговорност за щети, които не са преки по отношение на доставените продукти; по-специално SCHRACK не носи отговорност за пропуснати ползи или други имуществени загуби, претърпени от Клиента. До степента, до която договорната отговорност на SCHRACK е изключена или ограничена, същото изключване или ограничение се простира върху личната отговорност на служители, представители и агенти.


9.2     Изключване на отговорността не се прилага по отношение на размера на причинените щети от умишлена или крайна груба небрежност, както и в случаи на умишлена повреда, от страната на Клиента.


9.3     Когато Клиентът е обезщетил трета страна, съгласно задължителните разпоредби на закона за отговорност за продуктите, по отношение на продукти, доставени от SCHRACK, всички обратни искове срещу SCHRACK се изключват, с изключение на случаите на умишлена и крайна груба небрежност. Когато Клиентът е обезщетил трета страна, съгласно задължителните разпоредби на закона за отговорността за продуктите, за дефект в продукт, за който е бил използван компонент, доставен от SCHRACK, при наличие на паричен иск, Клиентът трябва да докаже, че дефектът в крайния продукт е напълно или частично причинен от използвания компонент.


9.4     Давността по отношение на отговорността по този раздел е две години от датата на фактурата, в рамките на позволеното от закона.

10.1.     Защита на личните данни - Декларация


Ръководството на „ШРАК ТЕХНИК” ЕООД ”, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на ""правата и свободите"" на лицата, чиито лични данни „ШРАК ТЕХНИК” ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).


Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на „ШРАК ТЕХНИК” ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.


Като администратор на лични данни: „ШРАК ТЕХНИК” ЕООД, ЕИК: 200404379, събира и обработва посочените данни единсветно за цели, за които субектът на данни е дал свеото съгласие .


За комуникация с администратора на лични данни: е-mail: sofia@schrack.bg, тел.: +359 2 8907913; Адрес: ШРАК ТЕХНИК ЕООД, ж.к.""Дружба"" 2, бул. ""Проф. Цв. Лазаров"" № 162.


Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.


10.2.     Защита на личните данни - Понятия


„Лични данни"" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни""); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.


„Обработване"" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


„Администратор"" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.


„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.


„Съгласие на субекта на данните"" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени."


10.3.     Защита на личните данни - Достъп и изтриване


По всяко време имате право на достъп до съхранените Ви лични данни, техния произход и получатели, както и целта на тяхното обработване, както и правото на поправка, преносимост, възражение, ограничаване на обработката и блокиране или изтриване на неточни или неправомерно обработени данни.


Ако има промени в личните Ви данни, моля да ни уведомите за това.


Имате право да оттеглите Вашето съгласие, дадено за обработката на личните Ви данни по всяко време. Вашата молба за достъп, изтриване, поправка, възражение и/или преносимост, в случай на последната, може да бъде адресирана до нас на посоченият в т.10.1 адрес.


Ако смятате, че обработването на личните Ви данни от нас е в нарушение на законодателството за защита на данните или че Вашите права за защита на Вашите данни са били нарушени по друг начин, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган."

10.4.     Защита на личните данни - Използване на данните


Ние ще обработваме предоставените ни данни за маркетингови цели, за изпращане на бюлетини и за контакт с Вас за цели, за които сте дали Вашето съгласие или които са обхванати от регламента в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) Изключение от това е използването за статистически цели, като предоставените данни са анонимизирани.


10.5.     Защита на личните данни - Предаване на данни на трети страни


За да можете да завършите поръчката си, може да е необходимо или да се изисква от закона прехвърляне на данни на трети страни (например доставчици на услуги, които използваме и за които предоставяме данни и т.н.), съдилища или публични органи. Прехвърлянето на данните Ви ще се извършва изключително в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) , по-специално за да завършите поръчката си или въз основа на Вашето предварително съгласие.


Някои от получателите на Вашите лични данни се намират извън страната ви или обработват Вашите лични данни там. Нивото на защита на данните в отделните държави може да е различно. Ние обаче прехвърляме Вашите лични данни само в страни, за които Европейската комисия е определила, че имат подходящо ниво на защита на личните данни, или прилагаме мерки, за да гарантираме, че всички получатели имат подходящо ниво на защита на личните данни, за целта от които сключваме стандартни договорни клаузи (2010/87 / ЕО и / или 2004/915 / ЕО)."


10.6.     Използване на Google Analytics (Google Анализи)


Уебсайтът на SCHRACK използва Google Analytics (Google Анализи), услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“ – текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на Клиента и дават възможност за анализ на използването на уебсайта от Клиента. Генерираната чрез бисквитка информация за използването на този уебсайт от Клиента, обикновено се пренася и съхранява на сървър на Google в САЩ. В случай на активиране на IP-анонимизиране на този уебсайт, клиентският IP адрес се скъсява предварително от Google, в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи, пълният IP адрес се пренася на сървър на Google в САЩ и там се скъсява. По поръчка на собственика на този уебсайт, Google използва тази информация, за оценяване използването на уебсайта от Клиента, за създаване на отчети за дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет, на собственика на уебсайта.


Предаденият в рамките на Google Analytics, от клиентския браузър IP адрес не се обединява с други данни от Google. Клиентът може да попречи на съхраняването на бисквитките чрез съответна настройка на браузъра на Клиента. Напомняме, че в този случай не може да се използват всички функции на този уебсайт в пълен обхват. Клиентът, освен това, може да попречи на събирането на създадените от бисквитката и отнасящите се за използването на уебсайта данни (вкл. клиентския IP-адрес), както и на обработката на тези данни от Google, като свали и инсталира намиращия се на следния линк: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) браузър-плъгин.

10.7.     Анонимизирани данни


С посещението на уебсайта на SCHRACK, определени данни на Клиента се съхраняват автоматично на SCHRACK сървърите с цел администриране на системата, статистика или архивиране. Тази информация включва името на доставчика на интернет услуги на Клиента, в някои случаи версията на софтуера на браузъра, на използваната операционна система на компютъра, на интернет страницата достъпена от Клиента преди да посети уебсайта на SCHRACK, на посетените страници в уебсайта на SCHRACK от Клиента, и ако е приложимо, използваните условия за търсене от Клиента, за да открие сайта на SCHRACK. Тези данни могат да позволят идентифицирането на индивидуалните посетители на сайта. Личните данни обаче, не се обработват в този смисъл. Тези данни се използват само в анонимизирана форма. Ако SCHRACK минава към анонимизирани данни към външни доставчици на услуги, се вземат технически и организационни мерки, за да се гарантира, че прехвърлянето на данни е в съответствие с нормативните разпоредби за защита на данните.


10.8     Технически средства за събиране на потребителски данни.


Така наречените Бисквитки, се използват за повишаване на използваемостта на сайта на SCHRACK. Бисквитките са малки парчета информация, съхранявани временно от браузъра на твърдия диск на компютъра на Клиента и са необходими за използване на уебсайта на SCHRACK. По този начин информацията, съдържаща се в бисквитките се използва за контролиране на сесията, по-специално за подобряване на навигацията и улеснява високото ниво на удобство за потребителя на уебсайта. Освен това, бисквитките се използват за идентифициране на така наречените потребителски данни. По-специално, потребителските данни се отнасят до следната информация:


- Посетени страници на продукти


- Изтеглени файлове


Тази информация отчасти е свързана с идентификационния номер на Клиента и/или имейл адреса му, като по този начин позволява лична идентификация. Данните и информацията, събрани в процеса, дават подробна информация за поведението на Клиента и се съхраняват за реклама, маркетинг и дистрибуция, и с цел оптимизация на уебсайта. Клиентски данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица.


Клиентът може да предотврати това използване на данни, като промени настройките на браузъра си. При използването на сайта без да промяна на настройките, по подразбиране Клиентът дава съгласието си да бъдат използвани данните му, както е описано по-горе.


10.9.     Сигурност и пренос на данни


SCHRACK пази всички данни за Клиентите си, като взима необходимите предпазни мерки за защита на данните на Клиентите срещу загуба, злоупотреба или модификация. Контрагенти на SCHRACK, които имат достъп до данните на Клиентите, за да предоставят услуги на Клиента от името на SCHRACK, са с договор за запазване на тази информация конфиденциална и срещу злоупотреба с тези данни. В този смисъл, Клиентът се съгласява с прехвърлянето на личните му данни към свързани с SCHRACK дружества, за целите на обработката на клиентски запитвания по смисъла на § 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act). Данни на Клиентите ще се пазят конфиденциално и в този случай.

10.10.     Лични данни за обработка на поръчки, период на съхранение и права за корекция и заличаване данните


Ако Клиентът предоставя лични данни по свое желание, по-специално по отношение на поръчки, направени в онлайн магазина, SCHRACK ще използва тези данни, за да изпълни своите договорни задължения. В допълнение, лични данни, предоставени от Клиента, ще бъдат въведени в клиентската база данни, които SCHRACK ще използва за рекламни и маркетингови цели.


SCHRACK предоставя лични данни към външни доставчици на услуги, само ако се вземат технически и организационни мерки, за да се гарантира, че прехвърлянето на данни е в съответствие с нормативните разпоредби за защита на данните.


Всички съхранени данни ще бъдат изтрити от SCHRACK, след изтичане на законовия или договорения период на съхранение на данните и при условие, че SCHRACK не се нуждае от данните по-дълго.


Клиентът може да изисква предоставянето на информация и/или заличаването на неговите данни по всяко време. Всички свързани с това запитвания могат да се адресират до shop@schrack.bg. Клиентът има право да оттегли съгласието си по отношение на бъдещото използване на неговите лични данни по всяко време (на shop@schrack.bg).


10.11.     Декларация за поверителност относно използването на Google +1


Събиране и предаване на информация:


Клиентът може да публикува информация по целия свят с помощта на бутона +1 на Google. Чрез натискане на бутона +1 в Google, Клиентът получава персонализирано съдържание от Google и нашите партньори. Google съхранява информация предоставена от Клиента в +1, както и съдържание и информация за сайта, който гледа при натискане на +1. Клиентските +1 могат да се показват като препратки заедно с клиентското име и снимка в профила при услугите на Google, като например, в резултатите от търсенето, или във клиентския профил в Google или в други места на уебсайтове и рекламни обяви по Интернет.


Google записва информация за +1 дейностите, за да може да подобри услугите към Клиента и другите. С цел да бъде в състояние да се използва бутона +1 на Google, е необходим публичен Google профил, видим в целия свят който, като минимум, трябва да съдържа името, избрано за профила. Това име ще се използва с всички услуги на Google. В някои случаи това име може да се замени с друго, което е използвано при споделяне на съдържание чрез профила в Google. Идентичността на клиентския профил в Google може да се показва на потребителите, които знаят имейл адреса или друга идентифицираща Клиента информация.


Използването на събраната информация:


В допълнение към целите на използване, описаната по-горе информация предоставена от Клиента, може да бъде използвана в съответствие с приложимата политика за поверителност на Google. Google може да публикува агрегирани статистически данни за +1 дейности на Клиенти и/или може да ги прехвърля на потребителите и партньорите си, като издатели, рекламодатели или партньорски сайтове.


10.12.     Декларация за поверителност относно използването на Twitter


Twitter функциите са вградени в нашите страници. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., Twitter, ул Inc. 1355 Market, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.


Използването на Twitter и ""ре-туийт"" функция на интернет страниците, които Клиентът е посетил, са свързани с профила му в Twitter и са видими за другите потребители. В процеса, данни също се прехвърлят в Twitter.


Да се има предвид, че като доставчик на интернет страниците, ние не сме информирани за съдържанието на предаваните данни и използването им от Twitter. За допълнителна информация, Клиентът може да се обърне към политиката за поверителност на Twitter на http://twitter.com/privacy .


Промените за конфиденциалност в Twitter могат да се променят в настройките на профила на
http://twitter.com/account/settings.


10.8.     Декларация за поверителност относно използването на SCHRACK инструменти


За да могат да се използват различни SCHRACK инструменти е необходимо въвеждане на информация на входа на уеб магазина. Тези средства имат функция за проследяване, за да се даде възможност за измерване степента на ползване на инструментите и да се разработят целеви подобрения. Функцията за проследяване предава статистически данни за употребата, свързани със съответния Клиент на SCHRACK. Чрез използване на инструментите, Клиентът дава съгласието си за използването на гореспоменатите данни.


Данните не са прехвърлят на трети лица.

11.1     Интернет сайтът включва също и връзки (т.нар хипервръзки - hyperlinks) до уебсайтове, поддържани от трети страни. SCHRACK осигурява само връзките, позволяващи достъп до тези сайтове и не носи отговорност по никакъв начин за тяхното съдържание.


11.2     Собствениците на интернет сайтове, на които SCHRACK осигурява хиперлинкове, носят цялата отговорност за съдържанието на тези сайтове, за продажбата на продуктите, предлагани там и за обработка на съответните поръчки.


11.3     SCHRACK не носи отговорност за всяко нарушение на авторски права, права върху търговски марки и други права на индустриална собственост или личностни права, извършени на интернет сайтовете, за които SCHRACK осигурява хипервръзки.


11.4     Ако е направена поръчка или друг вид договорна декларация на интернет сайт, на който SCHRACK осигурява хиперлинк, съответният договор се сключва само между Клиента и съответния собственик на сайта или на продавача, но не между SCHRACK и Клиента. Необходимо е познаването на общите условия на продавача представени на тези страници.


11.5     Това изключване на отговорност се прилага за всички връзки, направени в този сайт, както и за цялото съдържание на сайтовете, достъпни чрез тези връзки.

12.1     Всички лога на трети страни, изображения и графични материали, изобразени на уебсайта на SCHRACK са собственост на съответните компании и са обект на авторско право на съответните лицензодатели. Всички снимки, лога, текстове, доклади, скриптове и програми, които са били разработени или редактирани от SCHRACK, не трябва да бъдат копирани или използвани, без одобрение на SCHRACK. Всички права са запазени.

13.1     Правата на SCHRACK върху индустриалната собственост се свързват със съдържание като напр. графични материали, звуци, текстове, бази данни. Не се разрешава никакво копиране или разпространение на това съдържание в други (включително електронни и печатни) публикации, както и всяко използване на търговската марка, без изричното одобрение от SCHRACK.


13.2     Всички публикации в интернет сайта, са предмет на австрийския закон за авторското право. Всяко копиране, редактиране, разпространение и всякакъв вид използване извън обхвата, предвиден по силата на закона за авторското право, подлежи на писменото одобрение от съответния автор. Всякакви участия от трети страни са определени като такива. Изтегляне и копия от този сайт са разрешени само за лично ползване и не за търговски цели.


13.3     Печатни изображения могат да бъдат копирани за целите на журналистическата дейност, но трябва да носят предупреждението за авторско право "© [година] Schrack Technik GmbH. Всички права запазени". Не е разрешено каквато и да е манипулация на изображенията. Препечатките са безплатни, но при изискването на SCHRACK да разполага с копие оригиналния екземпляр.

14.1     Ползва се компетентния съд по мястото на стопанската дейност на SCHRACK.


14.2     Всички спорове, които могат да възникнат от настоящите правоотношения се уреждат от австрийското законодателство, с изключение на правните норми в рамките на международното частно право. Приложимостта на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, се изключва.                                                                                                                   

15.1     При поръчка от страна на Клиента се счита, че Общите условия на SCHRACK са приети.


Ако някоя от разпоредбите в тези Общи условия стане невалидна, причината за нея не засяга валидността на останалите разпоредби.


15.2     Всички устни договорки влизат в сила само след потвърждение в писмена форма.


15.3     До степента, до която не противоречат на горните Условия за доставка и плащане и ако отделните въпроси не са уредени тук, сe прилагат освен това и Общите условия издадени от Австрийската Асоциация на Електротехника и Електроника. (www.feei.at)

Издание: 2022 година