Стара картинка лого

ISO Сертификати

Усилената работа на множество компании и производства потребява енергия и ресурси и обременява, макар и в незначителна степен водата, почвата и въздуха. За да сведем до минимум това влияние, включваме следните водещи принципи в нашата ежедневна дейност.

Опазването на околната среда е отговорност, както на мениджърите, така и на всеки един човек

С досегашния си живот всеки ръководител трябва да допринася за изграждането на съзнанието и собствената мотивация на служителите си  съобразно концепциите за околната среда.

Устойчиво икономическо развитие

За нас това означава, че използваме всички ресурси възможно най-икономично и избягваме замърсяването на околната среда като отпадъци, емисии и шум, където е уместно и възможно. С нашите иновативни продукти се стремим да избегнем невъзоновяемите ресурси, както и да намалим емисиите въглероден диоксид.

Откровенност спрямо трета страна

Чрез открита информация за всички теми относно околната среда изграждаме доверие към нашите служители, клиенти, съседи, органи на властта и медии.

Спазване на нормативната уредба

Ние спазваме нормативната уредба, като минимален стандарт. Стремим се да подобрим законовите и административни изисквания, където е възможно.

Непрекъснато усъвършенстване

В рамките на нашите икономически възможности искаме непрекъснато да се усъвършенстваме в опазването на околната среда и в др. области, за да намалим причиненото от нас замърсяване на околната среда.

Оценка на въздействието от нашата дейност върху околната среда

Ние установяваме екологичните аспекти от нашите настоящи и бъдещи дейности и преценяваме въздействията върху водата, почвата и въздуха в нашата област.

Предпазни мерки

В случай на авария или злопоука са разработени процедури за правилна и бърза реакция на всички засегнати и заинтересовани страни, за да се сведе въздействието върху околната среда до минимум.

Управление на околната среда: ISO 14001

Международният стандарт за околната среда ISO 14001 е установил в цял свят общоизвестни изисквания за система за управление на околната среда.

Същността е в непрекъснатия процес за усъвършенстване като средство за постигането на определени цели по отношение на екологичните показатели на фирмата.

Мениджмънт по качеството: ISO 9001

Задачата, която сме поели с този сертификат, гласи от една страна да се осигури спазването на документалните процеси и от друга страна процесите да продължават да се развиват постоянно.

8-те основни принципа на мениндмънта за качество са:

1.     Ориентираност към клиента;

2.     Отговорност на ръководството;

3.     Включване на дадени лица;

4.     Дейност, ориентирана към процесите;

5.     Дейност, системно-ориентирана към управлението;

6.     Постоянно усъвършенстване;

7.     Дейност, тясно свързана с вземането на решения;

8.     Отношения с доставчиците за взаимна полза.

 

Политика за опазване на околната среда при Schrack Technik