Стара картинка лого

Регламент за строителните продукти Construction Products Regulation

Какво точно включва Регламентът за строителните продукти?

CPR или Регламент за строителните продукти е европейски стандарт, който влезе в сила на 9 март 2011 г. и не по-късно от 1 юли 2017 г., е директно приложим във всички държави - членки на Европейския съюз, без да е необходимо въвеждането му в националното законодателство.

Това изисква всички строителни продукти, които са постоянно включени в строително-монтажните дейности да отговарят на нови изисквания и стандарти.

Какво е строителен продукт?

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011, всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж, е „строителен продукт“. Освен това неговите експлоатационни показатели трябва да оказват влияние за изпълнението на основните изисквания, които са определени като изисквания за строеж.

Относно строителните продукти Регламента въвежда две важни определения: 

 • съществени характеристики, които оказват влияние върху основните изисквания към строежа
 • експлоатационни показатели - показателите на съществените характеристики, определени чрез ниво (стойност), клас или описание. Нивото е резултатът от оценката на експлоатационния показател, изразен чрез числена стойност. Класът е интервал от стойности на експлоатационния показател, ограничен от минимална и максимална стойност

Кратка справка - Защо CPR?

Регламентът за строителните продукти (CPR) изисква класификация и съпоставимост на свойствата при възникване на пожар (свързани с пламък, дим, капково и киселинно развитие) от захранващи, контролни и комуникационни кабели.

По време на пожар кабелите могат да образуват: 

 • Допълнително разпространение на огън
 • Пламтящи капки/ частици при горене
 • Оксидни и корозивни пари

Следователно по време на пожар окабеляването оказва голямо влияние върху 1) разпространението на огъня и 2) върху последствията от пожара!

Димът, въглеродният окис и халогените са най-опасни!

 • Най-малко 80% от жертвите при пожар се дължат на вдишване на вредни газове
 • Горещите газове и дим се разпространяват по-бързо от самия огън
 • Дори малки пожари могат да доведат до големи последващи щети поради корозивните газове

Цел на CPR?

Преди 1 юли 2017 г. много страни от ЕС имаха свои национални противопожарни разпоредби. Нямаше двусмислие, по-скоро хаос.

С влизането в сила на този нов европейски стандарт всички технически бариери между европейските държави-членки за продукти, които са трайно включени в строителните работи, се уеднактяват. CPR сам по себе си не налага никакви изисквания за нивото на производителност на продуктите. Регламентът предлага общ език, използван от европейските държави-членки в строителните разпоредби и процедури. Същността е да се подобри пожарната безопасност!

Регламентът клалифицира държанието на кабелите по време на горенето (пожар) и какъв е възможният принос за развитието на пожара и свързаните с него вредни последици.

CPR Еврокласификации

Когато предвидената употреба на даден строителен продукт е такава, че продуктът може да има принос за възникване и разпространение на огън и дим в помещението или в зоната на възникване и отвъд нея, експлоатационните показатели на продукта по отношение на реакцията на огън се определят в съответствие със следната класификационна система.

Кабелите за пренос на данни попадат под регламента CPR от 01.07.2017 г. Създаден е метод за изпитване и система за класификация, която може да отразява реална среда. Комуникационните кабели се оценяват в тестова обстановка с едновременни измервания на:

 • Разпространение на огън
 • Отделяне на топлина
 • Пламтящи частици или капки
 • Емисия на дим
 • Корозивност на газовете

7 категории на еврокласификации

Регламентът класифицира характеристиките на строителните продукти за разпространение на огън в седем отделни категории:

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca , като Aca е най-високата категория продукти без реакция на огън. 

В допълнение към тези 7 класа се изготвят и параметри за допълнителна класификация:

 • Бездимeн: "s" (от Smoke). Класифицира характеристиките на строителните продукти за отделяне на дим. Тази класификация предоставя информация за гъстотата на отделения дим
 • Формиране на капчици: "d" (от Droplets). Класифицира характеристиките на строителните продукти за образуване на пламтящи капки/частици при горене
 • Киселинност и проводимост: "а" (от Acidity). Класифицира киселинността на отделените газове при горене на строителните продукти

Значение на допълнителните параметри

Бездимен:

 • s1: малко и бавно отделяне и разпространение на дим
  • s1a: s1 и пропускливост по-голяма от 80%
  • s1b: s1 и пропускливост по-голяма от 60% и по-малка или равна на 80%
 • s2: средно отделяне и разпространение на дим 
 • s3: не отговаря на критерии s1 или s2

 

Образуване на капчици:

 • d0: няма пламтящи капки/частици в рамките на 1200 сек.
 • d1: няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго от 10 сек. в рамките на 1200 сек.
 • d2: не отговаря на критерии d1 или d2

Киселинност и проводимост

 • a1: отделя се малко киселина. Eлектропроводимост : <2,5ms/mm и pH >4.3
 • a2: средно отделяне на киселина. Eлектропроводимост: <10ms/mm и pH >4.3
 • a3: не отговаря на критерии a1 или a2

 

Как можете да сте сигурни, че CPR стандартът на закупения от вас кабел е спазен?

За да се гарантира, че безопасността на кабела е гарантирана, и че той постига заявеното качество и отговаря на описаното ниво на производителност, има 3 стъпки, които трябва да бъдат изпълнени: 

 • Проверка на постоянството на експлоатационните показатели AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)
 • Декларация за експлоатационни показатели DoP (Declaration of  Performance)
 • CE-маркировка

 

Проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP)

(Assessment and Verification of Constancy of Performance)

За да се гарантира, че производителите на кабели отговарят и продължават да се съобразяват със CPR стандартите, трябва да се следва процес на качество с проверка на постоянството на експлоатационните показатели.

В зависимост от Еврокласа, в който е разпределен продукта, производителят и / или нотифицираният орган (независим компетентен инспектиращ орган), трябва да тества и проверява кабела за различните параметри. Колкото по-висока е категорията, толкова по-строги са изискванията, наложени на производителя.

 

Има три системи за оценка:

1. Система AVCP1+: за кабели в Еврокласове Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

 • Производител:
  • Контрол на качеството на производство
  • Редовно тестване на проби, взети в завода
 • Нотифициран орган:
  • Определяне на категорията на продукта
  • Инспекция на 1) производствен завод и 2) фабричен производствен контрол
  • Непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол 
  • Изпитване на проби преди пускането на кабела на пазара

2. Система AVCP3: за кабели в евро класове ​​​Dca и Eca: 

 • Производител:
  • Контрол на качеството на производство
 • Нотифициран орган (нотифициран орган за сертифициране на продукти):
  • Определяне на категорията на продукта

3. Система AVCP4: за кабели в евро клас Fca: 

 • Производител:
  • Определяне на категорията на продукта
  • Контрол на качеството на производство

Тази оценка не е еднократна проверка, а непрекъснат процес, включващ нотифициран орган. Само за Система 4 не се изисква външен контрол.

 

Декларация за експлоатационни показатели DoP (Declaration Of Performance)

DoP - Декларация за експлоатационни показатели е документ, деклариращ експлоатационни характеристики, в който производителят и нотифицираните органи потвърждават, че продуктите са произведени в съответствие с наложените стандарти. Тя се отнася за съществените характеристики на продукта, изразени в ниво, клас или чрез описание в съответствие с изискването на приложимата хармонизирана техническа спецификация.

Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производител за конкретен продукт в зависимост от предвидената употреба. Тя позволява на ползвателите (или на проектантите) да изберат строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретното му използване. 

Декларация за експлоатационни показатели на нашите информцационни кабели могат да бъдат намерени и изтеглени в съответния раздел за всеко отделел продукт.

Как да изтеглим Декларация за експлоатационни показатели за съответния продукт

Може да използвате търсачката в сайта ни, като тя Ви дава възможност да търсите, както по референтен номер, така и по описание на необходимия от Вас кабел. 

1. Въведете референтен номер/ описание

2. Използвайте бутона  "Лупа" за да генерирате резултатите от търсенето

За някои комуникационни кабели е възможно да се покаже повече от един резултат. Това е така, поради различните разфасовки, които предлагаме.

1. Поле резултати, където са посочени различните резултати. В случаите, когато кабелите са с едно и също наименование, обърнете внимание, че е възможно да се предлага различна разфасовка

2. В случаи, че посочените резултати, не Ви удовлетворяват, може да използвате допълнителни филтри, с които да коригирате търсенето.

Всеки продукт има собствена индивидуална страница, където освен поръчка на съответния кабел, може да проверите наличността му, да изберете друга разфасовка или да видите подробна информация в Подробности за продукта

1. В полето Изтегляне, може да откриете on-line информационен лист, сертификати, както и декларация за експлоатационни показатели (DoP)

1. В полето Изтегляне, може да откриете декларация за експлоатационни показатели (DoP). Документът е в (.pdf) формат, като е възможно да изисква програма за визуализация

Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производител за конкретен продукт в зависимост от предвидената употреба. Тя позволява на ползвателите (или на проектантите) да изберат строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретното му използване.

1. Полето съдържа уникалния идентификационен код, партиден или индификационен номер на типа продукт, име и адрес на производителя, описание на предвидената употреба, системата на оценяване по AVCP, както и номер на нотифицирания орган

2. Декларирани експлоатационни показатели

3. Дата и подпис от имено на производителя

 

 

СЕ маркировка

Маркировката „СЕ“ се полага върху строителен продукт от производителя или от отговорните за пускането на продукта на пазара. Тя означава отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели. Най-често тя се поставя върху:

 • На изолацията на проводници или на кабели
 • Опаковка на продукта 
 • Етикет
 • Или комбинация от горно изброените

Съгласно Регламента за строителните продукти, в случай, че за продукт не е издадена декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ не може да се постави!

Етикетът трябва да съдържа следните елементи: 

 • CE-маркировка
 • Производител
 • Описание на продукта
 • Клас на поведение при пожар
 • Идентификация на нотифицирания орган
 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP)

Може да съдържа следните елементи: 

 • Други норми 
 • Година на производство
 • Сертифициране
 • Друга информация (не трябва да противоречи на приложимия стандарт)
CPR- CE-markering Schrack Technik

Намерете бързо правилния комуникационен кабел Schrack според CPR

В таблицата са показани всичките 7 категории на еврокласификации , както и параметрите за допълнителна класификация, на които комуникационните кабели на Шрак Техник отговарят.

Широката гама от комуникационни кабели изисква ясен интерактивен инструмент!

Направихме таблица с връзки към всеки продукт, като с кликнете върху желания кабел, може да отидете директно в нашия уебсайт Schrack. По този начин веднага виждате всички технически данни, DoPs, цена, наличност и т.н на необходимия за Вашите изисквания кабел.

Изтеглете от тук

 

Веднъж изтеглен, можете лесно да го запазите на вашия компютър. Всеки кабел е свързан с нашия уебсайт Schrack. По този начин веднага виждате всички технически данни, цена, наличност и т.н. 

Разгледайте всички продукти в нашия on-line магазин

Открийте всички продукти от раздел Структурни кабелни системи тук. Структурни кабелни системи, Кийстоун жакове, Поч панели и кабели, Комуникационни шкафове и слаботокови табла. 

Раздел Структурни кабелни системи