Стара картинка лого

Аресторни защити от атмосферни и комутационни пренапрежения

Арестори за атмосферни пренапрежения

Аресторите за защита от атмосферни пренапрежения, се използват за защита от директни попадения на мълнии върху електропреносната мрежа. Този тип аресторни защити от пренапрежение се оразмеряват по импулсния ток, който могат да отведат към земя.

Аресторите се тестват в съответствие с международния стандарт за аресторни защити Class T1 (IEC61643-1). За разлика от другите аресторни защити, този тип устройства са тествани с импулс, с форма на вълната 10/350 μs (пренапрежение от атмосферен характер.

Основните параметри са: импулсен ток (Iimp), пробивно напережение и остатъчно напрежение. В показаното сравнение се вижда, че разликата в енергията през арестори Class T1 е в пъти по-голяма от тази, преминаваща през Class T2.

Аресторните защити Class T1 предлагани от Schrack Technik са тествани, както за директни попадения на мълнии, така и за индиректни  (индуцирани) такива!

Аресторните защити Class T1 могат да се инсталират както в главни табла, така и в табла, в които се очаква появата на импулси на пренапрежение с голяма амплитуда.

 

Арестори за комутационни и индуцирани пренапрежения

Аресторните защити Class 2 (познати като „С“), не могат да отвеждат големи токове, предизвикани от атмосферни пренапрежения. Поради тази причина, не могат да се използват за защита от директни попадения от мълнии.

Тези арестори са конструирани да защитават електрическите мрежи и консуматорите от индуцирани (индиректни), или комутационни пренапрежения, предизвикани от превключване на разединители, или прекъсвачи под товар. Тестовата форма на вълната при Class T2 е стандартизирана при 8/20 μs.

Възможността за отвеждане на енергия е неколкократно по-ниска от тази, при аресторите за защита от директни попадения. На графиката (Сравнение на енергията през аресторите при форма на вълната Class T1 (10/350) и Class T2 (8/20)) е илюстрирана разликата, където площта, намираща се под кривите, показва количеството енергия, преминаващо през аресторните защити.

Мястото за инсталиране на aресторните защити Class 2 е в сгради, без външна мълниезащита, непосредствено след главната защита на захранващия кабел, където не се очакват преки попадения на мълнии. 

Подходящи са за използване в последващи разпределителни табла, където вече не се очакват преки попадения от мълнии. 

Препоръчително е, при залагане на арестори Class T1 в главни разпределителни табла, aресторните защити Class 2 да се монтират в етажните разпределителни или крайни апартаментни табла.

 

Арестори за комутационни и индуцирани пренапрежения

Чувствителните консуматори трябва да бъдат защитени с подходяща конфигурация от аресторни защити, като последно ниво са аресторите за прецизна защита Class T3 (познати като „D“). Тези защити са тествани с генератор с определени параметри Uoc и Isc. Осигуряват защита от ниски нива на остатъчни напрежения и предпазват чувствителните консуматори от повреди. Аресторите Class T3, се инсталират максимално близо до защитавания консуматор, като за да се осигури желаната защита, дължината на свързващата линия до него не трябва да надвишава 10 m. За гарантирането на нормалната работа на тези защити е необходимо комбинирането на арестори Class Т1 и Class Т2 преди тях, от страна на захранването.

Избор и разположение на аресторните защити в инсталацията

Аресторите осигуряват защита от всеки тип пренапрежение, ако се изпълни правилна комбинация на всички класове защита. Защитите от пренапрежение са проектирани така, че не се изисква специално място за тяхното инсталиране. Подходящи са за всеки тип табла и инсталации Коректният избор става като се вземе в предвид типа на инсталацията (TN-C, TN-S, TT) и очакваното пренапрежение в мрежата.

TN-C схема, клас I+II

  • Арестори за атмосферни и комутационни пренапрежения за TN-C схеми. Комбинираната аресторна защита (T1) и устройствата за защита от пренапрежение (T2) са проектирани така, че да се опрости изборът и инсталирането им
  • При схема TN-C, неутралният проводник се използва в качеството на защитен проводник и се означава като PEN (Protective Earth and Neutral). Не се допуска използването на PEN проводници със сечение по-малко от
    10 mm2

TN-C схема, клас II

В схема TN-С, защитният PEN проводник е с приоритетна защитна функция пред неутралната. В частност, PEN проводника винаги трябва да бъде свързан към заземителната шина или еквипотенциална заземителна клема.

Не е подходящо да се използва в помещения с риск от пожар, както и в помещения с компютърно, или хардуерно оборудване, поради наличие на хармонични токове в неутралата.

TN-S схема, клас I+II

  • Арестори за атмосферни и комутационни пренапрежения за TN-S схеми. Комбинираната аресторна защита (T1) & устройствата за защита от пренапрежение (T2) са проектирани така, че да се опрости изборът и монтажът им
  • Петпроводната схема TN-S е задължителна за вериги с медни проводници, чието сечение е под 10 mm2, и е преназначена за пренос на електроенергия. В тази схема защитният и неутралният проводник са разделени

TN-S схема, клас II

Схемите TN-C и TN-S могат да бъдат обединени в една и съща уредба. В схемата TN-C-S, TN-C не трябва да се използва след схема TN-S, тъй като всяко случайно прекъсване на неутралата в TN-S мрежа, води до прекъсване на защитния проводник в TN-C мрежа, и следователно до възникване на потенциална опасност.

TT схема, клас I+II

  • Арестори за атмосферни и комутационни пренапрежения за ТТ схеми. Комбинираната аресторна защита (T1) & устройствата за защита от пренапрежение (T2) са проектирани така, че да се опрости изборът и инсталирането и
  • Няма връзка между нулевия проводник и РЕ проводника на мястото на инсталиране, или в непосредствена близост. Всички достъпни и непринадлежащи токопроводими части на електрическата уредба са свързани към отделен заземител

TT схема, клас II

По отношение защитата на хора, всички изброени системи за заземяване са приложими, ако се спазват правилата за монтаж и експлоатация. Затова изборът на схема не зависи от критериите за безопасност. Най-подходящата схема за конкретния проект, може да бъде определена чрез съгласуване на изисквания по отношение на норми, непрекъснатост на електрозахранването, условия на експлоатация и типове мрежи и товари.

Обратно в:

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...